close
تبلیغات در اینترنت
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ونماز
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ونماز
محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ... محرم آمد ...
آخرین مطالب
لینک دوستان
+ نویسنده mohammad در سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 | نظرات()

«قدنری تقلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبلَةً تَرضٰهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْحَرٰامِ وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره»نگاه های انتظار آمیز تورابه سوی آسمان(برای تعیین قبلهٔ نهایی)می بینیم!اکنون تورابه سوی قبله ای که از آن خشنودباشی،بازمی گردانیم.پس روی خود رابه سوی مسجد الحرام کن وهرجاباشید،روی خودرابه سوی اوبگردانید.1

این آیه شریفه ازماجرای تغییر قبلهٔ مسلمین از«بیت المقدس»به«کعبه »سخن می گوید،چون بیت المقدس قبلهٔ یهودیان نیز بوده است به خاطر این،آنان رسول خداصلی الله علیه وآله وپیروانش راسرزنش می کردندومی گفتند:مسلمین به طرف قبله مانماز می گزارندوبه ماوابسته اند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله گرچه به سوی بیت المقدس نیز ازسر شوق نماز می خواندودستور خداوند را با جان ودل اجرامی کرد،اما ازسرزنش دشمنان رنج می بردومحزون می شد،برای همین دوست داشت خداوند براومنت نهادوبه مسلمین قبلهٔ مستقلی معرفی کند. آن حضرت به کعبه بسیار علاقه داشت.یک بار به جبرئیل فرمود:دوست دارم خداوند مراازایستادن به سو ی قبلهٔ یهودیان باز داردوقبلهٔ دیگری رابه من معرفی کند.

جبرئیل عرض کرد:من هم بنده ای مانند توأم،اماتودرپیشگاه خداوند مردی بزرگواری،دعا کن  وآنچه آرزو داری از خداوند بخواه.پیامبرصلی الله علیه وآله حاضرنبود چنین تقاضایی کند،فقط آنچه راخداوند دستور می داد اطاعت می کردودرهرموردی که فرمان الهی به او ابلاغ نشده بودبه انتظار می نشست.دراین موردنیز چشم به آسمان می دوخت وامید داشت که جبرئیل بیایدودستور خداوند رادرباره قبله جدید ابلاغ کند،تااین که روزی فرشتهٔ وحی نازل شدوآیه مذکورراقرائت کرد«قدنری تقلب وجهک...»2

آن روز پیامبرصلی الله علیه وآله درمسجد «بنی سلمه»حضورداشت وباجمعی ازمردان وزنان مسلمان به سوی بیت المقدس مشغول نماز ظهربود،ردرکوع رکعت دوم بودکه جبرئیل امین بازوان رسول خداصلی الله علیه وآله راگرفت وحضرت رابه سمت کعبه برگرداند.3؛4

این اولین نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به سوی کعبه وآخرین نماز آن حضرت به طرف بیت المقدس بود.وچه زیباست این روایت که می فرماید:درکتاب تورات آمده است:پیامبر آخرالزمان به سوی دوقبله نماز می گزاردودومین آن کعبه است.5

دراینجالازم است دربارهٔ فلسفهٔ تغییر قبله مطالبی رابه اختصار یادآوری کنیم:یکی از دلایل تغییر قبله،آزمایش مسلمین بودکه خداوندمی خواست پیروان واقعی پیامبرصلی الله علیه وآله وآنها که دربرابر دستورات خداورسول اوبهانه جویی کرده،تخلف می ورزندمشخص شوند،چنانکه درقرآن کریم فرمود:«وماجعلناالقبله...»-وماآن قبله ای راکه قبلا بر آن بودی،تنهابرای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند،از آنهایی که به جاهلیت باز می گردند،مشخص شوند.ومسلماً این حکم،جزبرای کسانی که خداوند آنهاراهدایت کرده دشواربود.-ازاین آیه شریفه به روشنی به دست می آید که گروهی ازمردم حاضرنبودندبه آسانی تسلیم فرمان حق شوندوکعبه رابه عنوان قبله قبول کنند.

 اما درمقابل آنان گروهی دیگر بودندکه باجان ودل دستورات الهی رااجرامی کردند؛تاجایی که وقتی خبر حادثه تغییر قبله به گوش مردم رسید6؛کسانی که درمسجد مدینه بودند ونماز عصر می خواندند روی به جانب کعبه گردانیدندوبه آن سمت نماز خواندند.7

دلیل دیگر ،مطلبی است که دریکی ازبیانات امام صادق علیه السلام آمده ست؛وقتی که جابر بن  حسان از آن حضرت پرسید:فلسفه آن که خداوند درابتدا دستور داد پیروان اسلام به سوی بیت المقدس وسپس به سوی کعبه نماز بگزارند،چیست ؟امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که پیامبر اسلام رسالت خود راآغاز کرد،مسلمین تعداد ی اندک وناتوان بودندوپیروان مکتب یهودومسیح،اکثریت داشتند  ونیرومند بودند...«مخالفت کردن باآنان درموضوع قبله قطعا خشم آنان رابر می انگیخت،بنابراین»خداوند به مسلمین دستور دادکه به  سوی بیت المقدس نماز بخوانندتامسیحیان ویهودیان که هردوبرای بیت المقدس احترام فراوان قایلند،مسلمین رابانظر کینه ننگرندوآنان رادشمن خود نخوانندودر صددمحوشان برنیایند.8اما هنگامی که تعداد پیروان اسلام فزونی یافت ومسلمین نیرومند شدندوبه رهبری رسول خداصلی الله علیه وآله دارای حکومت مستقل شدند،خداوند آنان رادر مساله قبله استقلال عطا کردواز آن پس اگردشمن،مخالفتی هم می کرداثر چندانی نداشت.

سومین دلیل از دلایل تغییر قبله،سرزنش یهود ودشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم بودکه آن حضرت رارنج می داد«آنان می گفتند:اگر قبله ماراقبول داری وبه سوی آن نماز می خوانی،چرادین ماراقبول نداری؟»9این بود که خداوندفرمان دادمسلمین به طرف کعبه نماز بخوانندواین مطلب در اوایل همین نکته گذشت.

 

1-بقره،(2)،آیهٔ144.

2-ر.ک:مجمع البیان،ج1-2،ص291؛منهج الصادقین،ج1ص340؛المیزان،ج1،ص328.

3-منهج الصادقین،ج1،ص341؛تفسیرنمونه،ج1،ص360.

4-ابی بصیر ازیکی ازدوامام بزرگوارشیعه-امام باقر وامام صادق علیهماالسلام-نقل کرده است که آن حضرت فرمود:به خاطر همین،آن مسجد،مسجدقبلتین(دوقبله)نامیده شد.(وسائل الشیعه،ج3،ص216.)

5-منهج الصادقین،ج1،ص342.

6-جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وتعدادی از یاران نماز (ظهر خواندندوفرمان تغییر قبله به اوابلاغ شد،مسجدی درخارج از شهر(درشمال مدینه )بود.(جلوه های نماز درقرآن وحدیث،ص208.

7-جلوه ای نماز درقرآن وحدیث ،ص208.

8-مناظره دررابطه بامسائل ایدئولوژی،ص83.

9-جلوه های نماز درقرآن وحدیث،ص207.

تعداد بازديد : 52